Aviso legal

Obxecto e aceptación

O presente aviso legal regula o uso do sitio web https://tapeo.ribadeo.org/ , en diante, o sitio web, do que é titular o Concello de Ribadeo, en diante, O PRESTADOR.

O PRESTADOR do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, así como informar a todos os usuarios sobre as condicións de uso do sitio web.

O PRESTADOR poderá modificar en calquera momento o presente aviso legal, así como calquera outras condicións xerais ou particulares, regulamentos de uso, instrucións ou avisos que resulten de aplicación, notificándoo aos usuarios con antelación suficiente co fin de mellorar os servizos ofrecidos a través da web. Mediante a modificación do aviso legal publicado no sitio web entenderá por cumprido devandito deber de notificación.

A navegación polo sitio web do PRESTADOR atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste aviso legal, que poden sufrir modificacións, polo que, se o usuario non está de acordo con calquera das condicións aquí establecidas, non deberá usar este sitio web.

Así mesmo, o PRESTADOR resérvase o dereito de suspender, interromper ou deixar de operar o sitio web en calquera momento.

Por tanto, recomendamos a previa visualización do contido do aviso legal para coñecer en todo momento as condicións de acceso, uso e utilización do sitio web.

Este sitio web foi creado polo PRESTADOR con carácter informativo e para uso persoal dos usuarios. A través deste aviso legal, preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seus usuarios.

Accedendo a este sitio web acéptanse os seguintes términos e condicións:

 1. O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios.
 2. O simple acceso a este sitio web non supón establecer ningún tipo de relación comercial entre o PRESTADOR e o usuario.
 3. O acceso e a navegación neste sitio web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e términos de uso contidas nela.
 4. O PRESTADOR pode ofrecer servizos que poderán atoparse sometidos a unhas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúan, completen ou modifiquen as presentes condicións, e sobre as cales se informará ao usuario en cada caso concreto.
 5. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte ao PRESTADOR ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Baixo o dominio ribadeo.gal ofrécense os servizos de:

 • Prestador: Concello de Ribadeo
 • N.I.F.: P2705100B
 • Dirección: Praza de España, 1 – 27700 Ribadeo, Lugo
 • Teléfonos: (+34) 982 128 650 – (+34) 982 120 701
 • Correo electrónico: ribadeo@ribadeo.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e o PRESTADOR consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

Contido

O sitio web oficial do Concello de Ribadeo ofrece información sobre as xornadas de Ribadeo de Tapeo.

Os contidos atópanse dispoñibles para o público en xeral facilitando o acceso á información e servizos proporcionados polo PRESTADOR, intentando en todo momento mantela actualizada.

A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

Acceso ao sitio web

O acceso ao sitio web é libre e gratuíto para o usuario, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións proporcionada polo provedor de acceso contratado polo usuario e implica sen reservas a aceptación das presentes condicións de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade.

Con carácter xeral, para o acceso aos contidos informativos do sitio web non será necesario o rexistro previo do usuario.

Non obstante, algúns servizos conlevan obrigatoriamente o rexistro previo do usuario mediante o cumprimento dos correspondentes formularios electrónicos de inscrición que para iso se establecen no sitio web e a aceptación dos términos e condicións de uso que o PRESTADOR estableza para ese efecto.

Claves de acceso ou similares

No caso de que algún servizo do sitio web inclúa claves de acceso ou nomes de usuario, o Usuario elixirá e indicará as súas propias claves de acceso (nome de usuario, e-mail, log, contrasinal, password, ou similar), non podendo elixir para eles palabras, expresións ou conxuntos gráfico-denominativos malsonantes, inxuriosos, coincidentes con marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións sociais, expresións publicitarias, nomes e pseudónimos de personaxes de relevancia pública ou famosos para cuxa utilización non estea autorizado e, en xeral, contrarios á lei ou ás esixencias da moral e boas costumes xeralmente aceptadas.

A asignación do nome de usuario (log) prodúcese de maneira automática previa elección do Usuario. No caso de que estas claves solicitadas atópense reservadas, o Usuario deberá introducir unhas novas claves de acceso.

O usuario é o responsable de manter a confidencialidade do contrasinal asociado á súa conta, que utilizará para acceder ao sitio web, e comprométese a facer un uso dilixente das claves de acceso, a non poñelas ao dispor de terceiros, e a comunicar ao PRESTADOR a perda ou roubo das claves de acceso e o posible acceso por un terceiro ás mesmas. Se o usuario detectase calquera uso non autorizado da súa conta, deberá poñelo en coñecemento de inmediato ao PRESTADOR.

Menores de idade

En relación coa navegación no sitio web por parte menores, o usuario queda advertido que o PRESTADOR non pode controlar, á parte doutras circunstancias, que os menores de 14 anos de idade fagan uso do sitio web e dos seus servizos. Por iso, o PRESTADOR non asume ningunha responsabilidade algunha respecto diso, e comunícase que serán os pais e titores os únicos responsables de controlar e asistir aos menores na navegación por este sitio web e habilitar calquera outros mecanismos necesarios que, no seu caso, impidan o acceso por parte dos menores ao sitio web e/o os seus servizos, non admitindo o PRESTADOR ningunha reclamación respecto diso.

No suposto que algúns dos nosos servizos vaian dirixidos especificamente a menores de idade, o PRESTADOR solicitará a conformidade dos pais ou titores para a recollida dos datos persoais ou, no seu caso, para o tratamento automatizado dos datos.

Normas de utilización do sitio web

O usuario obrígase a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos conforme ao establecido na lei, a moral, a orde pública e nas presentes condicións.

O PRESTADOR poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións.

Así mesmo, o usuario, obrígase e compromete expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos do sitio web e a non empregalos para:

  1. Difundir contidos, delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 1. Realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros e/o que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable.
 2. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PRESTADOR ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales o PRESTADOR presta os seus servizos.
 3. Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas do sitio web e, no seu caso, extraer información.
 4. Suplantar a identidade doutro usuario, das administracións públicas ou dun terceiro.
 5. Reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 6. Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

Exclusión de Responsabilidade

O acceso do usuario ao sitio web non implica para o PRESTADOR a obrigación de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños.

O PRESTADOR non se responsabiliza dos danos producidos no software e equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a utilización dos servizos ofrecidos no sitio web.

O PRESTADOR non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do sitio web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

O PRESTADOR resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, o código fonte, os deseños, logotipos, textos e/o gráficos son propiedade do PRESTADOR ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.
A reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do PRESTADOR.

Calquera uso non autorizado previamente por parte do PRESTADOR será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/o gráficos alleos ao PRESTADOR e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos.

O PRESTADOR recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do PRESTADOR sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Ligazóns

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o PRESTADOR e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do PRESTADOR dos seus contidos ou servizos.

Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao PRESTADOR.

En todo caso, o hiperenlace unicamente permitirá o acceso á home-page ou páxina de inicio dos sitios web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o PRESTADOR, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O PRESTADOR non se responsabiliza do uso que cada usuario faga da información posta ao dispor no sitio web nin das actuacións que realice en base á mesma.

O PRESTADOR non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por “links” ou ligazóns desde calquera páxina web propiedade do PRESTADOR.

A presenza de “links” ou ligazóns no sitio web do PRESTADOR ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.

Direccións IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario.

Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando esta conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso etc.

Exoneración de responsabilidade

O PRESTADOR exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo.
De acordo con os artigos 11 e 16 de Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, O PRESTADOR ponse ao dispor dos usuarios, autoridades competentes e forzas e corpos de seguridade para retirar ou bloquear os contidos que vulneren a lexislación, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública.

O sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o PRESTADOR non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao sitio web.

O PRESTADOR non garante o funcionamento ininterrompido da aplicación por causas alleas á súa vontade.

En caso de interrupción do funcionamento do sitio web, o PRESTADOR comprométese a devolvelo a un bo estado de funcionamento o máis axiña posible.

Procedemento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación ao PRESTADOR identificándose debidamente, especificando as supostas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información proporcionada na notificación é exacta.

Publicacións

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente nos diarios oficiais das autoridades e administracións españolas e europeas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

Lexislación e foro aplicable

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ribadeo (Lugo).

Se calquera cláusula incluída nas presentes condicións fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz, tal nulidade ou ineficacia tan só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as presentes condicións en todo o demais e considerándose tal disposición total ou parcialmente por non incluída.

Ir al contenido